Splošni pogoji sodelovanja


SPLOŠNO


Organizator Next Talent Hub-a je Business Solutions d.o.o. Velika pot 15, 5250 Solkan in Instrumentation Technologies d.o.o., Velika pot 22, 5250 Solkan (v nadaljevanju: organizator). Udeležba na Next Talent Hub -u je za udeležence brezplačna. Zadnji dan za prijavo je 16.9.2021 po tem datumu prijava ni več mogoča. Udeleženci so seznanjeni, da za sodelovanje na Next Talent Hub in morebiten izbor na le-tem organizator ne ponuja nagrade. Organizator se lahko po svoji lastni presoji odloči, da bo udeležencem kril stroške udeležbe, ni pa tega zavezan storiti. Udeleženec se zavezuje, da bo imel za čas sodelovanja na Business Solutions Next Talent Hub -u urejene vse potrebne dokumente in veljavna dovoljenja za bivanje na območju Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo. Udeleženci lahko sodelujejo le kot posamezniki; vse prijave v skupini bodo upravičene za zavrnitev. Udeležence bo izbral organizator ali samostojni ocenjevalec(ov), ki ga bo imenoval organozator.

ZAUPNOST PODATKOV


“Zaupni podatki” pomenijo katerekoli nejavne informacije, ki se nanašajo na obstoječe ali prihodnje poslovanje ali raziskave in razvoj pogodbenih strank, tehnične podatk, poslovne skrivnosti ali znanje, kar vključuje, vendar ni omejeno na raziskovanje, načrtovanje izdelkov ali na druge informacije v zvezi z iizdelki ali stortivami organizatorja ter ustreznimi trgi, na sezname kupcec ali kupce (kar vključuje, vendar ni omejeno na kupce organizatorja, ki jih je udelženec obiskal ali s katermi se je udeleženec seznanil v času trajanja tega dogovora), na programsko opremo, razvoj, izume, postopke, formule tehnologijo, načrte, risbe, projektiranje, podatke o konfiguraciji materialne opreme, trženje dinance ali druge poslovne informacije. Zaupni podatki ne vključujejo informacij: (i) jih je udeleženec že posedovala, preden jih je prejela s strani organizatorja pod pogoji, ki so določeni v tem dogovoru in pod pogojem, da vir informacij udeležencu ni posebej opredelil informacij kot zaupne na podlagi kontinuirane, fiduciarne ali kakršnekoli druge obligacije zaupnosti v razmerju do posredovalne stranke; (ii)         ki so ali postanejo javno znane in splošno dostopne, brez kakršnegakoli napačnega ravnanja ali opustitve udeleženca; (iii)        jih je udeleženec upravičeno prejel od tretje osebe, ki je pooblaščena za taka razkritja. Udeleženec ne bo v času trajanja ali po prenehanju Next Talent Huba: (i) uporabljal zaupnih podatkov za kakršne koli namen (v udeleženčevo lastno korist ali v korist katerekoli trejtje osebe), razen za zagotavljanje storitev in izvajanje aktivnosti v okviru Business Solutions Next Talent Hub-a; (ii) razkril zaupnih podatkov (v materializirani ali nematerializirani obliki) katerim koli tretjim osebam. Udeleženec soglaša, da bodo vsi zaupni podatki ostali v izključni lasti organizatorja. Udeleženec nadalje soglaša, da bo ustrezno ukrepal za preprečitev kakršnegakoli nedovoljenega razkritja takih zaupnih podatkov;ali (iii) opustil zahtevano skrbnost in s tern katerikoli flzični osebi, firmi, družbi au drugi pravni osebi omogočal dostop do katerihkoli zaupnih podatkov, ki jih partner pridobi, doseže ali ustvari v času udeležbe na Next Talent Hub-u. Udeleženec se zaveda, da je organizator prejel in bo v prihodnosti od tretjih oseb prejel zaupne ali zaščitene informacije, za katere velja dolžnost na strani organizatorja ohraniti zaupnost teh podatkov in da jih lahko uporabljajo samo za nekatere omejene namene. Udeleženec se strinja, da med sodelovanjem v Next Talent Hub in tudi po njegovem končanju, da bo varoval vse takšne zaupne ali zaščitene informacije, s strogo zaupnostjo in jih ne bo razkril nobeni tretji osebi, podjetju ali drugi pravni osebi, jih ne bo uporabljal, razen kot je to potrebno pri opravljanju dejavnosti v Next Talent Hub-u. Udeleženec se strinja dolžna hraniti in vzdrževati tak podatek kot zaupen V primeru kršitve tega določila je udeleženec dolžan organizatorju povrniti nastalo škodo v skladu z določili veljavne zakonodaje. Udeleženec ne pridobi nobenih pravic iz tega dogovora, ki bi dovoljevala uporabo imen oz. znamk “Business Solutions,” “Instrumentation Technologies” ali katerega koli imena oz. znamke povezanih družb organizatorja (samostojno, v povezavi z ali kot del druge besede ali imena); ali dovoljevala uporabo kakršnih koli znakov, motivov ali domišljijskih likov organizatorja in njegovih povezanih oseb. Vsi podatki, ne glede na to, ali so v materializirani  ali nematerializirani obliki, ki jih bo udeleženec prejel s strani organizatorja v času trajanja Next Talent Hub-a in niso javno dostopni, niti ne postanejo javno dostopni brez kršitve obveznosti varovanja zaupnosti, predstavljajo poslovno skrivnost organizatorja. Udeleženec se zavezuje, da bo podatke iz te pogodbe varoval z najvišjo stopnjo skrbnosti.

VRNITEV DOKUMENTOV


Udeleženec mora po zaključku Next Talent Hub-a oziroma kadarkoli na pisno zahtevo organizatorja iz kakršnega koli razloga nemudoma vrniti vsa delovna sredstva, programe, evidence, zapiske in druge pisane, tiskane ali opredmetene materiale v njegovi posesti, ki jih je prejel od organizatorja.

UPORABA IZDELKOV


Vsi izdelki, ki jih v okviru Next Talent Hub-a izdela ali ustvari udeleženec oziroma ekipa, postanejo izključna lastnina ekipe, ki je ustvarila izdelek oziroma prototip, ki lahko po končanem Next Talent Hub-u z njimi tudi razpolaga prosto ter v mejah, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Udeleženec in organizator izrecno izjavljata, da so v primeru, da udeleženec pri svojem delu samostojno ali v sodelovanju z drugimi osebami v okviru Business Solutions Next Talent Hub-a ustvari kakršen koli izdelek, na katerem obstajajo pravice intelektualne lastnine, vse te pravice na vseh izdelkih, izdelanih na podlagi teh pogojev, neomejeno in v celoti prenesene na ekipo in posameznike, ki je/so ustvarili izdelek oziroma prototip (Rezultat). Udeleženec jamči, da pri izvajanju storitev v okviru Next Talent Hub-a ne bo kršil nobenih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb in se zavezuje, da bo naročniku povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi morebitnih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z avtorskimi pravicami na posameznih elementih izdelkov, ki jih bo izdelal za naročnika v okviruNext Talent Hub-a. Organizator ima pravico koristiti rezultate za promocijske namene po lastni presoji, brez predhodne najave udeležencem oz. kreatorjem rezultatov (izdelek oz. prototip), predvsem z namenom promocije aktualnega dogodka. Organizator se v obsegu, dovoljenem po veljavni zakonodaji, odreka vsem materialnim in moralnim pravicam oziroma moralnim avtorskim pravicam in ostalim podobnim pravicam, ki bi jih organizator imel ali jih ima na Rezultatih. Udeleženec pa mora po zaključku Next Talent Hub-a oziroma kadarkoli na pisno zahtevo organizatorja vrniti vsa delovna sredstva ne glede na to, ali so v materializirani  ali nematerializirani obliki, programe, evidence, zapiske in druge pisane, tiskane ali opredmetene materiale v njegovi posesti, ki jih je prejel od organizatorja.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV


S prijavo udeležbe na Business Solutions Next Talent Hub-u ter strinjanjem s temi splošnimi pogoji udeleženec jamči za resničnost posredovanih podatkov in dovoljuje organizatorju kot upravljavcu podatkov ter z organizatorjem povezanimi družbami, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in v namene opisane v teh pogojih. Udeleženec soglaša, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, vključno z občutljivimi osebnimi podatki za namene pravnih obveznosti, upravljanja s kadri, administracije in vodenja družbe. Udeleženec soglaša, da za namene Business Solutions Next Talent Hub-a uporablja Skype račun s svojimi osebnimi podatki. Udeleženec nadalje soglaša, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki so zbrani v povezavi z organiziranimi dogodki družbe (delavnice, druženja, itd.), ter uporablja podobo udeleženca, za interne namene družbe in njenih povezanih oseb. Udeleženec soglašam, da organizator moje osebne podatke posreduje povezanim osebam in tretjim osebam, ki družbi ali njenim povezanim osebam zagotavljajo storitve (svetovalne storitve; administrativne storitve; finančne storitve (npr. ocenjevanje vrednosti, revizija); ostale storitve, pri katerih se za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti družbe potrebujejo osebni podatki udeleženecev) ali, ki želijo od družbe ali njenih povezanih oseb dobiti določene podatke, ki so povezani z uveljavljanjem pravic družbe ali njenih povezanih oseb (npr. razkritje podatkov potencialnim investitorjem in poslovnim partnerjem) pri čemer pa morajo biti vse te tretje osebe dolžne spoštovati tajnost osebnih podatkov na podlagi podpisanega sporazuma o varovanju tajnosti podatkov, hkrati pa osebne podatke lahko uporabljajo zgolj za izpolnitev upravičenih interesov družbe. Udeleženec soglašam, da se moji osebni podatki po potrebi prenesejo v območje izven EU, pri čemer se zavedam, da je lahko varstvo osebnih podatkov v takšnih območjih drugačno kot znotraj EU. Udeleženec sem seznanjen, da je uporaba delovnih sredstev v lasti družbe dovoljena zgolj za namene Next Talent Hub-a, se zavezujem, da na takšna delovna sredstva ne bom shranjeval zasebnih podatkov in informacij ter soglašam, da bodo vsi podatki, ki so vsebovani na delovnih sredstvih v lasti družbe obravnavani kot neosebni podatki, povezani z delom in da lahko delodajalec takšne podatke neomejeno zbira in obdeluje.

POVRNITEV ŠKODE TER ODPOVED ZAHTEVKOM


Udeleženec se zavezuje organizatorju, z njim povezanimi osebami, njihovim zaposlenim in odgovornim osebam povrniti vso škodo in jih razbremeniti odgovornosti za škodo in kakršnekoli stroške, vključno z odvetniškimi stroški, ki bi nastala zaradi udeleženčeve kršitve teh splošnih pogojev ali zaradi krivdnega oziroma malomarnega ravnanja udeleženca na Next Talent Hub-u. Udeleženec je seznanjen, da lahko zaradi udeležbe na Next Talent Hub-u in z njim povezanimi aktivnostmi utrpi materialno ali nematerialno škodo, oziroma lahko zaradi udeležbe pride do telesne poškodbe, ne glede na organizatorjevo stopnjo skrbnosti. Udeleženec se s strinjanjem s temi splošnimi pogoji odpoveduje vsem morebitnim odškodninskim zahtevkom, ki bi nastali oziroma bi izvirali iz njegovega sodelovanja na Next Talent Hub-u in z njim povezanimi aktivnostmi.

SPOROČILA ZA JAVNOST


Udeleženec ne sme v medijih ali na socialnih omrežjih objavljati pisnih sporočil, fotografij in drugih podatkov (»sporočila za javnost«), posebaj izključujoč pisne objave pod točko 8 o sodelovanju na Next Talent Hub-u brez predhodne pisne odobritve in soglasja organizatorja. Vsa sporočila za javnost, ki zadevajo organizatorja ali z organizatorjem povezano osebo, lahko udeleženec objavi le po predhodni uskladitvi in odobritvi organizatorja. Odločitev o objavi je v izključni presoji organizatorja. Udeleženec se strinja, da je lahko kontaktiran za podobne in zanimive dogodke preko email sporočila. Udeleženec se nadalje strinja, da lahko organizator v medijih in/ali socialnih omrežjih objavlja podatke o njegovi udeležbi na Business Solutions Next Talent Hubu, vključno z imenom in priimkom ter njegovo podobo.

NAVODILA O ODGOVORNI UPORABI SOCIALNIH OMREŽIJ


Udeleženec lahko objavi sporočil v vseh oblikah socialnih medijev, vključno z Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Wikipedije, Whisper, Instagram, Vine, Tumblr in vseh drugih socialnih mrežah in območij, spletnih objavah in blogov.
Udeleženec se mora izogibati kakršnim koli sporočil na socialnih omrežjih, ki bi lahko:
  • škodovali organizatorju poslovnem interesu ali ugledu, tudi posredno;
  • obrekovala ali omalovaževala organizatorja, osebe organizatorja ali tretji osebi;
  • nadleguovala, ustrahovala ali nezakonito diskriminirala osebje ali tretje osebe;
  • podajala napačne ali zavajajoče izjave;
  • oponašala soudeležence ali tretje osebe.
Udeleženec ne sme izražati mnenja v imenu organizatorja prek socialnih medijev. Udeleženec ne sme objaviti komentarje o občutljivih poslovnimi temamah, kot so uspešnost organizatorja ali njegovih povezanih oseb in ničesar kar bi lahko ogrozilo organizatorjeve in z njim povezanaih oseb poslovne skrivnosti, zaupne informacije in intelektualne lastnine. Udeleženec mora jasno izraziti v svojih objavah na socialnih medijih, ali v njegovem / njenem osebnem profilu, da on / ona govori v svojem lastnem imenu. Pisati mora v prvi osebi in uporabljati osebni e-poštni naslov. Obpodajanju izjav na socialnih medijih mora biti udeleženec spoštljiv do drugih in se zavedati, da je on / ona osebno odgovoren za vsa sporočila, ki bodo objavljeni na internetu za vsakogar, ki jih vidi. Udeleženec bo morali odstraniti kakršne koli socialno medijske vsebine, za katere bo organizator mnenja, da predstavljajo kršitev teh smernic.

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKA


Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

SPLOŠNO


Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe tega dogovra brez predhodnega obvestila. Organizator bo o vseh spremembe v najkrajšem možnem času obvestil udeležencev. Ta dogovor se ureja in razlaga v skladu z zakoni Republike Slovenije. Prejemna stranka soglaša, da je za reševanje vseh sporov iz tega dogovora pristojno stvarno pristojno sodišče na navedenem ozemlju (Nova Gorica, Slovenija). Če je katera koli določba ali določila teh splošnih pogojev ali postane nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, se taka določba oziroma določba  prekine, ostale določbe teh splošnih pogojev pa ostanejo v polni veljavi.